Wednesday, 08/07/2020 - 21:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Khôi Kỳ

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” trong công nhân viên chức lao động huyện Đại Từ năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số: 60/KH-LĐLĐ ngày 18/12/2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” tỉnh Thái Nguyên năm 2015;

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THÁI NGUYÊN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐẠI TỪ

 Số: 17/KH-LĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Đại Từ, ngày 30 tháng 3  năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” trong công nhân viên chức lao động huyện Đại Từ năm 2015

 

Thực hiện Kế hoạch số: 60/KH-LĐLĐ ngày 18/12/2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” tỉnh Thái Nguyên năm 2015;

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Đại Từ và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đảng hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Đại Từ xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” trong CNVCLĐ trên địa bàn huyện Đại Từ năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, phương pháp và chất lượng, kỹ năng hoạt động của an toàn vệ sinh viên, nhằm góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động ở doanh nghiệp, cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác bảo hộ lao động thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; vận động CNVCLĐ tích cực tham gia thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tạo thành phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động rộng rãi; xây dựng "Văn hóa an toàn", "Văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp" trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cách ứng xử trong việc thực hiện các quy định an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Hội thi phải đảm bảo yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động. Biểu dương kịp thời các an toàn vệ sinh viên xuất sắc, tiêu biểu là hạt nhân trong hoạt động công tác an toàn vệ sinh lao động.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1.Tên gọi:  Cuộc thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” trong công nhân viên chức lao động huyện Đại Từ năm 2015

2. Nội dung:

2.1. Bao gồm những hiểu biết, kiến thức chung có liên quan đến công tác bảo hộ lao động, bao gồm: hiểu biết về pháp luật ATVSLĐ, trách nhiệm của đơn vị, cơ sở về công tác ATVSLĐ; Nội dung tổ chức phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và công tác bảo vệ môi trường; Nội dung công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở; Kiến thức chung về kỹ thuật ATVSLĐ-PCCN, bảo vệ môi trường; Công tác tổ chức, quản lý và phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác ATVSLĐ-PCCN ở doanh nghiệp.

2.2. Các kỹ năng xử lý tình huống tai nạn lao động xảy ra theo đặc điểm ngành nghề và thực hành thao tác xử lý cấp cứu TNLĐ. Các thao tác thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động, xử lý sự cố phổ biến thường xảy ra trong lao động sản xuất (cấp cứu điện giật, bị ngạt, chết đuối, sơ cứu băng bó các vết thương, Garo, khiêng cáng…), cách sử dụng các thiết bị an toàn, chữa cháy và trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân…

2.3. Các phương pháp, kỷ năng tổ chức tuyên truyền về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

3. Hình thức: Thí sinh viết bài dự thi theo quy chế và bộ câu hỏi do Ban tổ chức Cuộc thi cấp huyện phát hành (có thể viết tay hoặc đánh máy vi tính, không sử dụng bài photocoppy)

4. Đối tượng và thời gian dự thi

- Cuộc thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” trong công nhân viên chức lao động huyện Đại Từ năm 2015, do Liên đoàn lao động huyện Đại Từ phát động tới các cấp công đoàn và CNVCLĐ trên địa bàn huyện.

  - Đối tượng tham gia dự thi: Bao gồm tất cả cán bộ, đoàn viên công đoàn. CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

- Thời gian:

+ Đối với Công đoàn cơ sở: tổ chức triển khai thi viết, chấm và trao giải cấp cơ sở, tổng kết báo cáo kết quả hội thi và nộp 05 bài dự thi có kết quả tốt nhất về cơ quan Liên đoàn lao động huyện Đại Từ trước ngày 31 tháng 5 năm 2015.

+ Đối với Liên đoàn lao động huyện Đại Từ: tổng hợp, chấm bài dự thi, tổng kết cuộc thi cấp huyện và thành lập đội tuyển cấp huyện tham dự hội thi cấp tỉnh trước ngày 30 tháng 6 năm 2015.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CẤP HUYỆN

1. Giải thưởng tập thể: Giành cho các tập thể có bài đạt giải cao và có nhiều bài dự thi đạt giải cấp huyện

-  01 giải nhất: tặng Giấy khen kèm theo giải thưởng trị giá 500.000đ

-  02 giải nhì: tặng Giấy khen kèm theo giải thưởng trị giá 400.000đ

-  03 giải ba: tặng Giấy chứng nhận kèm theo giải thưởng trị giá  300.000đ

-  05 giải khuyến khích: giải thưởng mỗi giải trị giá  200.000đ

2. .Giải thưởng cá nhân:

-  01 giải nhất: tặng Giấy khen kèm theo giải thưởng trị giá 400.000đ

-  02 giải nhì : tặng Giấy khen kèm theo giải thưởng trị giá 300.000đ

-  03 giải ba: tặng Giấy khen kèm theo giải thưởng trị giá  200.000đ

-  05 giải khuyến khích: giải thưởng mỗi giải trị giá 100.000đ

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn lao động huyện

- Báo cáo Thường trực Huyện uỷ Đại Từ; Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi; xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi; chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc thi cấp huyện; chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức triển khai cuộc thi cấp cơ sở.

 - Phối hợp với các cơ quan, phòng, ban liên quan (phòng Văn hoá thông tin, Ban tuyên giáo Huyện uỷ, phòng Lao động thương binh và xã hội, Đài truyền thanh truyền hình huyện ...) tuyên truyền về cuộc thi dưới nhiều hình thức, để tổ chức cuộc thi đạt kết quả. Tổ chức chấm, tổng kết trao giải và thành lập đội tuyển cấp huyện tham dự hội thi cấp tỉnh.

2. Công đoàn cơ sở

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Đại Từ khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức thi sân khấu hóa. Yêu cầu ban chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia triển khai cuộc thi để góp phần nâng cao kiến thức về công tác an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ, CNVCLĐ trên địa bàn nhằm xây dựng “Văn hóa an toàn”, “Văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp” trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thời gian nộp bài thi về LĐLĐ huyện Đại Từ trước ngày 31/5/2015.

3. Kinh phí

- Liên đoàn Lao động huyện chịu trách nhiệm kinh phí giải thưởng và các chi phí tổ chức cuộc thi cấp huyện và tham gia hội thi cấp tỉnh.

- Công đoàn cơ sở tự cân đối ngân sách năm 2015 để tổ chức cuộc thi cấp cơ sở đảm bảo tiết kiệm nhưng đạt hiệu quả chất lượng cao nhất.

   Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Đại Từ yêu cầu Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận trong toàn huyện căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi cấp cơ sở và tham gia cuộc thi cấp huyện. Trong quá trình triển khai có gì vướng mắc, liên hệ với Thường trực LĐLĐ huyện Đại Từ ( Điện thoại 0280.3824.507).

 

Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Thường trực Huyện ủy;

- Ban Tuyên giáo, Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh;

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ;

- Uỷ viên BCH, UBKT, BNC LĐLĐ huyện;

- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký, các thí sinh.

- CĐCS, CĐBP;

- Lưu văn phòng.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Lý Vũ Duy

 

                                                                                         

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 47
Hôm qua : 9
Tháng 07 : 169
Năm 2020 : 13.402